Holud Angoor (Shomrali phool)

Kemon holud hoye aachhe rasta-r dui dhar. Mone-mone bhabi - dekhechhe ki ke-o holud angoor gachh? Bhabi ! Gachhe thoka-ye thoka-ye jhulchhe ya hawa-ye hawa-ye dulchhe tara. Shundor bashonti rong tade-r gaye-r ya - phanpha phanpha papri mela ango tader. Dekhte  bhari moja-r lage. Kemon holud hoye aachhe rasta-r dui dhar. Yemon phor-chhe jhule yenka benka dal-er theke - jeno…